Klipperrace

 

 

47ste

Enkhuizer Klipperrace

KlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperrace

Officiële Aankondiging

 

* De Aankondiging (Notice of Race of NoR) kan hier in PDF format worden gedownload.
   
1 Organiserende Autoriteit
 

Het evenement wordt door de Commissie Enkhuizer Klipperrace (C.E.K.) in samenwerking met de Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere' (EWVA) georganiseerd.

   
2 Deelname
2.1 Het evenement bestaat uit twee wedstrijden en staat open voor klippers en aan deze scheepsvorm verwante platbodems met zijzwaarden. Zoals klipperaken, stevenaken, kasten en kraken, dit ter beoordeling door de C.E.K.
2.2 De deelnemende schepen worden aan de hand van het handicapcijfer (rating) ingedeeld in twee klassen, A en B.
   
3 Reglementen
  Op de wedstrijden zijn van toepassing: de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021 – 2024; deze aankondiging; de Incidentenrichtlijn; de Notitie Veiligheidsbeleid, protocollen aangaande regelingen met betrekking tot de coronamaatregelen; en de Wedstrijdbepalingen. In geval van strijdigheid tussen enige documenten zijn de Wedstrijdbepalingen doorslaggevend.
   
4 Inschrijvingen
4.1 Deelnemers kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op www.klipperrace.nl
4.2 Bij de inschrijving worden bootgegevens gevraagd die nodig zijn voor het berekenen van de handicap. Het niet of onjuist invullen van de bootgegevens hindert een juiste bepaling van de handicap en kan leiden tot diskwalificatie tijdens of na de races. Ten behoeve van het Track & Trace systeem voor de wedstrijden moet ook het MMSI nummer van het AIS-systeem bij de inschrijving worden opgegeven.
4.3 Tijdens de inschrijving, maar ook later tijdens de wedstrijden kunnen bemanningslijsten digitaal worden ingevuld en bijgewerkt. Hiervoor wordt een aparte instructie naar de deelnemers uitgezet.
4.4 De inschrijving sluit op de vrijdag om 22:00 uur.
4.5

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per meter scheepslengte (over de stevens). Bij de inschrijving is het mogelijk online te betalen. Het totaalbedrag kan eventueel ook, tot uiterlijk 6 oktober 2022, worden overgemaakt op bankrekening:

NL10 INGB 0675 376 211 t.n.v. Stichting C.E.K. te Enkhuizen,

onder vermelding van “Klipperrace 2022 + de naam van het schip".

   
5 Registratie, wedstrijdkantoor, palavers en starttijden
5.1 Het wedstrijdkantoor bevindt zich in het kantoor van VMG, Paktuinen 2A, 1601 GD Enkhuizen
5.2 De (definitieve) registratie van ingeschreven deelnemers vindt plaats op de vrijdag tussen 20.00 en 22.00 uur in het wedstrijdkantoor.
5.3 Bij de registratie ontvangt men twee nummerborden. Hiervoor geldt een statiegeld van € 10,-. De borden moeten tijdens het evenement duidelijk zichtbaar op de boorden worden gemonteerd en na de wedstrijd op zondag weer bij het wedstrijdkantoor worden ingeleverd.
5.4 Op de zaterdag om 08:00 uur en op de zondag om 08.30 uur vindt het palaver voor die wedstrijddag online plaats via de link die bij de registratie aan de deelnemers wordt uitgegeven.
5.5 Het eerste waarschuwingssein is op de zaterdag om 09:50 uur en op de zondag om 10:50 uur gepland.
   
6 Wedstrijdbepalingen
6.1 Per half september zijn de (concept) wedstrijdbepalingen beschikbaar op de website van de Klipperrace (www.klipperrace.nl). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.2 Per 8 oktober 2022 zijn de definitieve wedstrijdbepalingen beschikbaar op de website. 
6.3 Bij de registratie op 7 oktober zullen zogenaamde hard-copies van de Wedstrijdbepalingen beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Ook kan men dan eventuele erratumbladen ontvangen voor de (concept) wedstrijdbepalingen die in het programmaboekje zijn opgenomen.
   
7 Banen
7.1 De wedstrijden worden gezeild op het Noordelijk deel van het IJsselmeer.
7.2 Op de zaterdag zal de Drie Steden Race worden gevaren: er wordt gestart met een Ankerstart in het Krabbersgat, tenzij omstandigheden aanleiding geven dit te wijzigen. De ankerboeien worden aan de hand van de handicap toegewezen, uiterlijk tijdens het palaver van de wedstrijddag. Na de start moeten twee van de drie daartoe in de Bepalingen aangewezen boeien bij Medemblik, Stavoren en Urk worden gerond. De finish is bij de noordelijke ingang van het Krabbersgat.
7.3 Op de zondag zal een trapeziumbaan worden gevaren voor alle klassen buitengaats Enkhuizen.
   
8 Prijzen
8.1

Er zijn per klasse prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 beschikbaar.

Daarnaast zijn er vijf eeuwigdurende wisselprijzen:

8.2 De Zilveren Klipper wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer uit de A-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.
8.3 De Zilveren Schaal wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.
8.4 Het Zilveren Logboek wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer uit de A-klasse met de beste seriescore.
8.5 De Zilveren Haring wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse met de beste seriescore.
8.6 De Jan Bakker Prijs wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer die, naar het oordeel van de C.E.K. de meest opvallende prestatie, op welke manier dan ook, heeft geleverd.
8.7 De organisatie van de prijsuitreiking op zaterdag en zondag is afhankelijk van de dan geldende regelgevingen voor bijeenkomsten en wordt vooraf met de deelnemers gecommuniceerd.
   
9 Zeilvoering en reclame-uitingen
9.1 Het gebruik van andere dan effen witte of bruine zeilen is slechts toegestaan na goedkeuring door de C.E.K.
9.2 Reclame-uitingen, anders dan op kleding en persoonlijke uitrusting, zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
   
10 Veiligheid
10.1  De bemanning moet over de wettelijk vereiste papieren beschikken voor het type schip en het gebruik van dat schip. Het schip dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten.
10.2 Voor het schip dient een WA-verzekering van niet minder dan € 5.000.000,- per gebeurtenis te zijn afgesloten.
10.3 Elk incident betreffende de veiligheid moet, conform de Incidentenrichtlijn, direct gemeld worden aan de wedstrijdcommissie.
   
11   Eigen rekening en risico
  Deelname aan de wedstrijden geschiedt slechts onder de uitdruk­kelijke bepaling dat de C.E.K. en de EWVA en haar be­stuurders, commis­sieleden, leden, perso­neel en vrijwilligers in geen enkel opzicht aansprakelijk zullen zijn tegenover de deel­nemende schip­per en/of de opvarenden en dat de schipper de C.E.K. en de EWVA en haar bestuurders, commis­sieleden, le­den, personeel en vrijwilligers vrijwaart tegen elke schade en aansprake­lijkheid, ook jegens der­den. De schipper is in de­zelfde zin verantwoordelijk voor zijn beman­ning.
   
12 Memento's
  Bij de inschrijving kan de schipper aangeven of hij/zij een memento (koperen gedenkplaatje) wenst te ontvangen. Het memento wordt dan na de races opgestuurd naar het, bij de inschrijving opgegeven, adres.
   
13 Informatie
 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Bunschoten (penningmeester) bunscho-at-telfort-nl of met Peter Mazereeuw (wedstrijdleider) peter-at-archyon-nl

   
 * De Aankondiging van de Race (Notice of Race of NoR) kan hier in PDF format worden gedownload.

 

INSCHRIJVINGEN 2022 OPEN

Inschrijven voor de 47ste editie is nu mogelijk!

Ga naar de inschrijfpagina om deel te nemen.

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

De aankondiging staat hier online.

De wedstrijdbepalingen staan hier

Bereid je alvast voor op de races en geniet van de voorpret :)

 

LIVE TRACKING

We gebruiken RaceQS voor het (live) tracken van de boten. Hiermee kan iedereen de races volgen zonder aan de waterkant te hoeven staan met een hele goede verrekijker. Klik hier voor meer informatie.

 

ONLINE MEDEDELINGENBORD

De Klipperrace gaat met de tijd mee! Het Mededelingenbord gaat online en ook kan vanaf dit jaar online een protest worden ingediend of een vraag aan de commissie worden gesteld. Via een app (download Apple Store of Google Play) en/of via Whatsapp (QR-code hier) wordt u volledig op de hoogte gehouden van alle mededelingen, wijzigingen, zittingen etc.