Klipperrace

 

 

46ste

Enkhuizer Klipperrace

KlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperrace

46ste Enkhuizer Klipperrace Zaterdag 10 en Zondag 11 Oktober 2020


Download hier: Aankondiging 2019 (PDF)

Download hier: Wedstrijdbepalingen 2019 (PDF)

 

Bekijk hieronder de officiele aankondiging van de Klipperrace 2020

 

Organiserende Autoriteit

 

De wedstrijden worden door de Commissie Enkhuizer Klipperrace (C.E.K.) in samenwerking met de Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere' (EWVA), georganiseerd.

 

2 Deelname

 

2.1 De serie bestaat uit twee wedstrijden en staat open voor klippers en aan deze scheepsvorm verwante platbodems met zijzwaarden zoals klipperaken, stevenaken, kasten en kraken, dit ter beoordeling door de Commissie Enkhuizer Klipperrace.

2.2 De deelnemende schepen worden aan de hand van het handicapcijfer in de A- of B-klasse ingedeeld.

 

3 Reglementen

 

Op de wedstrijden zijn de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017 – 2020, deze aankondiging, de Incidentenrichtlijn, Notitie Veiligheidsbeleid en Wedstrijdbepalingen van toepassing. In geval van strijdigheid daartussen zijn de Wedstrijdbepalingen doorslaggevend.

 

4 Inschrijvingen

 

4.1 Deelnemers kunnen zich via het formulier inschrijven.

4.2 Sluitingsdatum van de inschrijving is 09 oktober; van de inschrijvingen die na deze datum binnenkomen kan de handicap niet zorgvuldig worden berekend.

4.3 Het inschrijfgeld bedraagt € 3, - per meter scheepslengte (over de stevens), over te maken op bankrekening NL10 INGB 0675 376 211 t.n.v. Stichting C.E.K. te Enkhuizen, onder vermelding van “Klipperrace 2020 + de scheepsnaam”.

4.4 Ter identificatie van de deelnemende schepen ontvangen de inschrijvers bij de registratie twee nummerborden. Hiervoor geldt een statiegeld van € 10,-. De borden dienen na de zondag wedstrijd bij het wedstrijdkantoor te worden ingeleverd

 

5 Registratie, wedstrijdkantoor, palavers en starttijden

 

5.1 Het wedstrijdkantoor bevindt zich in de Nieuwe Doelen.

5.2 De definitieve registratie van de deelnemers vindt op vrijdag 09 oktober tussen 20.00 en 22.00 uur in de Nieuwe Doelen plaats.

5.3 De palavers vinden op zaterdag 10 oktober om 08:00 uur en op zondag 11 oktober om 08.30 uur in de Nieuwe Doelen plaats.

5.4 Het eerste waarschuwingssein is op zaterdag 10 oktober om 09:50 uur en op zondag 11 oktober om 10:50 uur gepland.

 

6 Wedstrijdbepalingen

 

6.1 De wedstrijdbepalingen worden uitgereikt bij de registratie op vrijdagavond.

6.2 De concept-wedstrijdbepalingen worden voor 1 oktober op de website geplaatst.

 

7 Baan

 

7.1 De wedstrijden worden verzeild op het Noordelijk deel van het IJsselmeer.

7.2 Op zaterdag 10 oktober zal de Drie Steden Race worden gevaren:

Er wordt gestart met een ankerstart in het Krabbersgat, tenzij de omstandigheden daar aanleiding toe geven, dit ter beoordeling aan de wedstrijdleider. De ankerboeien worden aan de hand van de handicap-formule toegewezen. Vervolgens moeten twee van de drie daartoe aangewezen boeien bij Medemblik, Stavoren en Urk worden gerond. De finish is bij de noordelijke ingang van het Krabbersgat.

7.3 Op zondag 11 oktober zal een Olympische baan worden gevaren.

 

8 Prijzen

 

8.1 Voor de serie zijn per klasse prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3 beschikbaar. Daarbij zijn er vijf eeuwigdurende wisselprijzen.

8.2 De Zilveren Klipper wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer uit de A-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.

8.3 De Zilveren Schaal wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse die de Drie Steden Race het snelst beëindigt.

8.4 Het Zilveren Logboek wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer uit de A-klasse met de laagste seriescore.

8.5 De Zilveren Haring wordt voor één jaar gewonnen door de deelnemer uit de B-klasse met de laagste seriescore.

8.6 De Jan Bakker Prijs wordt voor één jaar gewonnen door de deelne­mer die, naar het oordeel van de C.E.K. de meest opvallende prestatie, op welke manier dan ook, heeft geleverd.

 

9 Zeilvoering en reclame-uitingen

 

9.1 Het gebruik van andere dan effen witte of bruine zeilen is slechts toegestaan na goedkeuring van de C.E.K..

9.2 Reclame-uitingen, anders dan op kleding en persoonlijke uitrusting, zijn tijdens de wedstrijd niet toegestaan.

 

10 Veiligheid

 

10.1 De bemanning moet over de wettelijk vereiste papieren voor het type schip en het gebruik van dat schip beschikken. Het schip dient aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

10.2 Voor deelnemende schepen dient een WA-verzekering van niet minder dan € 5.000.000, - per gebeurtenis te zijn afgesloten.

10.3 Overige uitrustingseisen:

Het schip moet zijn voorzien van een goed werkende marifoon, deze dient te worden uitgeluisterd op de daarvoor bestemde kanalen

De motor moet klaar zijn voor direct gebruik

Zwemvesten met kraag van voldoende drijfvermogen voor alle opvarenden

Een verbandtrommel en voldoende noodsignalen

Gebruik gereed ankergerei van voldoende sterkte en gewicht

Een goed werkend kompas

Een recent bijgewerkte IJsselmeerkaart (1810)

10.4 Elk incident betreffende de veiligheid moet, conform de Incidentenrichtlijn, direct via kanaal 10 of 13 aan de wedstrijdcommissie worden gemeld.

 

11 Eigen rekening en risico

 

Deelname aan de wedstrijden geschiedt slechts onder de uitdruk­kelijke bepaling dat de C.E.K. en de EWVA en haar be­stuurders, commis­sieleden, leden, perso­neel en vrijwilligers in geen enkel opzicht aansprakelijk zullen zijn tegenover de deel­nemende schip­per en de opvarenden en dat de schipper de C.E.K. en de EWVA en haar bestuurders, commis­sieleden, le­den, personeel en vrijwilligers vrijwaart tegen elke schade en aansprake­lijkheid, ook jegens der­den. De schipper is in de­zelfde zin verant­woordelijk voor zijn beman­ning.

 

12 Controleprocedure

 

Op vrijdag 09 oktober voorafgaand aan de wedstrijden én op de wedstrijddagen kan aan boord van de deelnemende schepen steekproefsgewijs de juistheid van de opgegeven maten voor de handicap-berekening worden gecontroleerd. De schipper moet de controleurs in staat stellen hun werkzaamheden te verrichten, en daarbij behulpzaam te zijn. De controleurs kunnen zich desgewenst legitimeren. De namen van de controleurs staan op het mededelingenbord op het wedstrijdkantoor.

 

13 Memento's

 

Op het inschrijfformulier kan de schipper middels een aankruisvakje aangeven of hij/zij een memento (koperen plaatje) wenst te ontvangen. Als de inschrijving voor 1 oktober is ontvangen, wordt het plaatje zonder kosten op vrijdagavond 09 oktober bij de registratie aan de inschrijver uitgereikt.

 

14 Informatie

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

 

Gert van Wijk (voorzitter), tel +31 6 20 00 69 44, of

Peter Bunschoten (penningmeester), tel +31 6 53 79 42 06

 

 

Ankerstart

Ook vanaf de wal kun je genieten van de Enkhuizer Klipperrace. De ankerstart op zaterdagmorgen in het Krabbersgat is een spektakel dat ook vanaf de kant goed te volgen is. Op het startschot van 10.00 uur lijken de voor anker liggen schepen bijna te ontploffen in een wolk van zeilen om als eerste weg te varen voor de Drie Steden Race.