Klipperrace

 

 

46ste

Enkhuizer Klipperrace

KlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperraceKlipperrace

Wedstrijdbepalingen

 

* De Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions of SI) kan hier in PDF format worden gedownload.
   
1 Regels 
1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2017 – 2020, de BPR op het noordelijk deel van het IJsselmeer en de voorschriften van het Watersportverbond.

1.2

Naast deze Wedstrijdbepalingen zijn een Incidentenrichtlijn en Notitie Veiligheidsbeleid van kracht. Deze vormen met deze Wedstrijdbepalingen één geheel.

1.3 De organisatie zal op alle mogelijke manieren de geldende COVID-19 maatregelen handhaven en faciliteren en vormen eveneens één geheel met deze wedstrijdbepalingen. Bijzondere maatregelen zijn in de betreffende artikelen van de bepalingen.
2 Inschrijvingen en Registratie
2.1 Deelnemers dienen zich via het inschrijfformulier op de website www.klipperrace.nl in te schrijven.
2.2 Registratie vindt plaats op vrijdag 9 oktober tussen 20:00 en 22:00 uur in het wedstrijdkantoor "Meer Enkhuizen", Tussen Twee Havens 9a, Enkhuizen.
2.3 Bij de registratie in het wedstrijdkantoor wordt één persoon per deelnemend schip toegelaten.
3 Mededelingen aan de deelnemers
3.1 Mededelingen aan de deelnemers worden op de mededelingenpagina van de website (https://klipperrace.nl/mededelingen.html) gepubliceerd. Hieronder vallen ook de mededelingen over ankerposities op zaterdag en de posities van merktekens op zondag.
3.2 Deelnemers kunnen over gepubliceerde mededelingen eveneens via sociale media worden geattendeerd en belangrijke mededelingen zoals de ankerpositielijst zullen als hardcopy door de wedstrijdleiding onder de deelnemers worden verspreid. Tevens, is bij het wedstrijdkantoor een fysiek mededelingenbord aanwezig, deze heeft een informerend karakter.
3.3 De wedstrijdleiding kan voor de start en gedurende de wedstrijd mededelingen via de marifoon doen. Deze mededelingen hebben een bindend karakter. Zie ook artikel 9 WB.
3.4 Palavers (op zaterdag 10 oktober om 08:00 uur en op zondag 11 oktober om 08:30 uur) online worden gehouden. Nadere informatie over de online deelname aan het palaver zal uiterlijk vrijdagavond om 23:00 uur op de website worden gepubliceerd en via de sociale mediakanalen worden verspreid.
4 Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen
  Wijzigingen op deze Wedstrijdbepalingen worden op de mededelingenpagina van de website (https://klipperrace.nl/mededelingen.html) gepubliceerd. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de mededelingenpagina zijn gepubliceerd.
5 Seinen op de wal
5.1 Seinen op de wal zullen aan de vlaggenmast op het startschip en contrastartschip worden getoond.
5.2 De wedstrijdleiding zal alle seinen op de wal eveneens via de marifoon doorgeven.
6 Klassenvlaggen
  Klasse A: seinvlag "Q"; klasse B: seinvlag "V".
7 Identificatieborden 
7.1 Voor de identificatie van de deelnemende schepen ontvangen de deelnemers bij de registratie twee borden. De borden dienen zichtbaar, aan SB- en BB-zijde van het schip, worden bevestigd.
7.2

Schepen waarvan de borden niet of onvoldoende zichtbaar zijn bevestigd, zullen als niet gestart (DNS), cq. niet gefinisht (DNF) worden gescoord.

7.3  Na de laatste race dienen de borden bij het wedstrijdkantoor worden ingeleverd. 
8  Commissieschepen
8.1

Commissieschepen zijn herkenbaar aan een vlag van de Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere'.

8.2 Handelingen van commissieschepen kunnen geen grond voor verhaal vormen.
8.3 Bij diverse merktekens worden, door commissieschepen, doorkomsttijden opgenomen. Als de baan niet regulier kan worden gevaren of moet worden afgekort, met name door het wegvallen van de wind, kan de wedstrijdleiding besluiten deze gegevens te gebruiken bij het opstellen van de uitslag.
9  Marifoon
9.1 Voor de communicatie van de wedstrijdcommissie met de deelnemers wordt marifoonkanaal 13 gehanteerd.
9.2

Deelnemers kunnen in geval van nood of urgentie ten behoeve van de wedstrijd tevens via kanaal 10 contact met de wedstrijdcommissie opnemen.

9.3

De wedstrijdcommissie zal zich aan het marifoon-protocol van de Noordzeeclub conformeren.

10 Wedstrijdverklaring en bemanningslijst
10.1

Iedere deelnemer krijgt bij de registratie twee formulieren "wedstrijdverklaring". Op het formulier moet de tijd, waarop men een merkteken van de baan passeert, worden ingevuld.

10.2

Iedere deelnemer dient direct na de wedstrijd het volledig ingevulde formulier (als een scan of foto) te e-mailen naar de wedstrijdcommissie: info@klipperrace.nl.

10.3 Voor iedere race moet een bemanningslijst worden bijgehouden. Deze bemanningslijst moet voor aanvang van de race worden overhandigd aan de wedstrijdleiding, eveneens door het scannen en e-mailen (zie art. WB.10.2) of door middel van elektronische registratie via de website.
11 Start
11.1

Bij de wedstrijden is de startprocedure als in onderstaande tabel. Dit wijzigt regel 26 RvW.

 

- 10 minuten

Attentiesein

Hijsen oranje vlag

één geluidssein

- 5 minuten

Waarschuwingssein

Hijsen klasse vlag

één geluidssein

- 4 minuten

Voorbereidingssein

Hijsen seinvlag P

één geluidssein

- 1 minuut

Eén-minuutsein

Strijken seinvlag P

één lang geluidssein

Start

Startsein

Strijken klasse vlag

één geluidssein

+ 10 minuten

Einde attentiesein

Strijken oranje vlag

(geen geluidssein)

11.2

Een boot die niet binnen 20 min na zijn startsein is gestart, zal als 'DNS' (niet gestart) worden gescoord.

11.3 Bij het tonen van seinvlag X (individuele terugroep) wordt herhaaldelijk een geluidssein gegeven. Dit wijzigt regel 29.1 RvW. Bovendien kan door de wedstrijdcommissie via marifoonkanaal 13 de naam van het teruggeroepen schip (of schepen) worden doorgegeven.
11.4 Bij een lijnstart moeten de boten zich in een periode van 20 tot 5 minuten voor hun startsein bij het startschip of het contrastartschip voor identificatie melden. Deze melding kan met een melding via marifoonkanaal 13 worden ondersteund. Deelnemers die zich niet hebben gemeld, worden als 'DNC' (niet deelgenomen) gescoord.
11.5 Bij de Driestedenrace op zaterdag wordt met een Ankerstart gestart. De wedstrijdleiding kan, bijvoorbeeld omdat het Krabbersgat niet bezeild is, besluiten de wedstrijd “buiten”, met een lijnstart, te starten. Dit wordt op het palaver of uiterlijk tot 20 minuten vóór het geplande attentiesein via de marifoon meegedeeld. Bepalingen rondom de anker- en lijnstarts zijn beschreven in artikelen 12 en 13 BW.
11.6 Bepalingen over de lijnstart op zondag zijn opgenomen in artikel 14 BW.
12 Ankerstart
12.1 Bij een ankerstart starten de A- en B-klasse gelijktijdig. Het startsein zal niet eerder dan om 10:00 uur plaatsvinden. De start is vanaf de toegewezen ankerplaats.
12.2 De toewijzing van de ankerplaats gebeurt aan de hand van de handicapformule en wordt door de wedstrijdleiding bepaald.
12.3 Boten dienen het anker te laten vallen op een afstand van maximaal 5 meter benedenwinds van de toegewezen ankerboei in het Krabbersgat. De nummering van de ankerboeien begint met 1 bij de Krabbersgatsluis en loopt op naar buiten.
12.4 Boten dienen recht in de wind te worden geankerd met een anker en kabel of ketting van voldoende gewicht en afmeting, en dienen vanaf het waarschuwingssein goed voor anker te liggen. Ketting of tros steken of inkorten na het waarschuwingssein, kan worden bestraft met 15 minuten extra zeiltijd. Boten mogen alleen vanaf de voorsteven worden geankerd. De ankerbal moet tijdens het ankeren zijn gehesen en onmiddellijk na het uitbreken van het anker worden weggehaald. Het hijsen van de zeilen mag pas na het startsein plaatsvinden.
12.5 Na het startsein mogen uitsluitend om vol te vallen over de goede boeg, of om vrij te blijven van andere boten, vaarbomen en/of een hekanker worden gebruikt. Achteruitslaan met de motor is uitsluitend toegestaan om vrij te blijven van anderen. Elke overtreding van deze regel kan met 10 minuten extra zeiltijd worden bestraft.
12.6 De wedstrijdleiding kan (bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen) besluiten de tijdwaarneming te starten bij doorgang van “het poortje” (Boeien “1” en ”2”). Dit wordt uiterlijk tot 5 minuten vóór het attentiesein meegedeeld. Indien hiertoe wordt besloten, is motorgebruik tót “het poortje” toegestaan en vervallen de artikelen uit dit reglement die dit motorgebruik verbieden.
13 Lijnstart
13.1 Bij een lijnstart zal de start van de B-klasse op zaterdag niet vóór 10:00 uur en op zondag niet vóór 11:00 uur plaatsvinden. De start van de A-klasse zal niet korter dan 30 minuten na de start van de B-klasse plaatsvinden.
13.2 De startlijn wordt door de (hoogste) mast van het startschip en de (hoogste) mast van het contra-startschip bepaald.
13.3

Om startschip en contra-startschip te beschermen worden vier jonen of boeien (ILM's) uitgelegd. Dit zijn geen merktekens van de startlijn, zie onderstaande schets. De boeien naast en achter het startschip dienen aan SB te worden gehouden, de boeien naast en achter het contra-startschip moeten aan BB worden gehouden.

startlijn

 

Schets van de startlijn bij een lijnstart met de extra jonen of
boeien ter 'bescherming' van de startschepen.

13.4 Op het hek van het startschip en het contrastartschip kan de kompaskoers van de startlijn naar het in-de-windse merkteken bij benadering worden aangegeven.
14 Finish
14.1 Op zaterdag (Driestedenrace) ligt de finislijn tussen de (hoogste) mast van het finish-schip en het vuurtje aan de overkant van de ingang van het Krabbersgat. Op zondag is de finishlijn gemarkeerd door de (hoogste) mast van het finishschip en een joon of boei met een blauwe vlag, of door twee jonen of boeien met een blauwe vlag.
14.2 Boten die op zaterdag om 20:00 uur of op zondag om 16:00 uur niet zijn gefinisht, worden voor de desbetreffende race als DNF (niet gefinisht) gescoord. Dit wijzigt regel 35 RvW.
15 Banen - Driestedenrace
 15.1

Voor de Driestedenrace zijn drie banen mogelijk die aangeduid worden met de letters L, M en K. Binnen een baan kiest de deelnemer zelf een route. Zie ook artikel 15.4 WB.

15.2 De klassen A en B kunnen een verschillende baan varen. De wedstrijdleiding deelt uiterlijk 20 minuten vóór het attentiesein de baan (L, M of K) voor de betreffende klasse mee via de marifoon.
15.3

Merktekens van de banen/routes bestaan uit RWS-vaarwegmarkeringen en gekleurde cilinders, zoals beschreven in onderstaande tabel.

 

Boei

Positie

 

"1" en "2" (Gate)

NO van het Krabbersgat

Oranje cilinders die resp. aan BB en SB moeten worden gehouden ("poort")

Sport C

N52.79839, E5.15505

RWS markering

EZ D

N52.68013, E5.50070

RWS markering

EZ C

N52.70899, E5.43741

RWS markering

LC 6

N52.83671, E5.31230

RWS markering

LC 10

N52.82017, E5.31139

RWS markering

LC 11

N52.81058, E5.30575

RWS markering

Boei "A"

N52.78400, E5.40400

Oranje cilinder

Boei "B"

N52.77488, E5.26702

Oranje cilinder

Boei "C"

N52.86679, E5.34350

Oranje cilinder

De merktekens zijn ter informatie tevens voorzien van een hyperlink naar OpenSeaMap.

15.4

 Voor iedere baan (L, M en K) zijn een zestal mogelijke routes benoemd. De deelnemer kiest zelf welke route wordt gevaren en volgt vervolgens de gegeven merktekens voor de desbetreffende route. Merktekens die BB danwel SB moeten worden aangehouden zijn aangegeven met (bb) resp. (sb) bij dat merkteken. De aanduidingen SG en F in de tabel zijn respectievelijk de Start + Gate en Finish merktekens.

 

Route / Baan

L

M

K

Urk - Stavoren

SG - EZ D(bb) - LC 6(bb) - F

SG - EZ C(bb) - LC 10(bb) - F

SG - EZ C(bb) - "A"(bb) - F

Stavoren - Urk

SG - LC 6(sb) - EZ D(sb) - F

SG - LC 10(sb) - EZ C(sb) - F

SG - "A"(sb) - EZ C(sb) - F

Stavoren - Medemblik

SG - "C"(bb) - Sport C(bb) - F

SG - LC 11(bb) - Sport C(bb) - F

SG - "A"(bb) - "B"(bb) - F

Medemblik - Stavoren

SG - Sport C(sb) - "C"(sb) - F

SG - Sport C(sb) - LC 11(sb) - F

SG - "B"(sb) - "A"(sb) - F

Urk - Medemblik

SG - EZ D(bb) - Sport C(bb) - F

SG - EZ C(bb) - Sport C(bb) - F

SG - EZ C(bb) - "B"(bb) - F

Medemblik - Urk

SG - Sport C(sb) - EZ D(sb) - F

SG - Sport C(sb) - EZ C(sb) - F

SG - "B"(sb) - EZ C(sb) - F

15.5  De Driestedenrace zal niet worden afgekort.
16 Banen - Zondag
16.1

Op zondag zal met een Olympische driehoeksbaan of een Olympische trapeziumbaan worden gevaren.
Zie hieronder voor een schematische voorstelling van de banen.

 

     

Links het schema van de driehoeksbaan, rechts de trapeziumbaan

16.2 De klassen varen hetzelfde type baan. De wedstrijdleiding deelt door een sein op de wal aan welk type baan wordt gevaren. Seinvlag "D" geeft de driehoeksbaan aan, seinvlag "T" de trapeziumbaan.
16.3 De merktekens 1 t/m 6 van de driehoeksbaan resp. 1 t/m 5 van de trapeziumbaan zijn gekleurde cilinders. De posities van de merktekens zal als een mededeling aan de deelnemers worden doorgegeven.
16.4 Indien met de Olympische driehoeksbaan wordt gevaren, wordt dit aangeduid met seinvlag "D". De driehoeksbaan heeft geen vooraf vastgesteld aantal rakken. Het laatste rak wordt door de wedstrijdleiding aangeven door het tonen van seinvlag "F" bij merkteken 3 (klasse A)
16.5

Klasse A zal de driehoeksbaan altijd rechtsom varen (Start - 1sb - 3sb - 1sb - 2sb - 3sb - … - 3sb - Finish).

Klasse B zal de driehoeksbaan altijd linksom varen (Start - 4bb - 6bb - 4bb - 5bb - 6bb - … - 6bb - Finish).

16.6 Indien met de Olympische trapeziumbaan wordt gevaren, wordt dit aangeduid met seinvlag "T".
16.7

De trapeziumbaan kent een korte en een lange variant. Deze worden respectievelijk aangegeven met seinvlag "K" en seinvlag "J" onder "T". De variant wordt uiterlijk 20 minuten vóór het attentiesein van de klasse getoond. Tevens zal er een mededeling via de marifoon worden gedaan.

16.8

 De banen worden op de volgende wijze gevaren:

 

Klasse

Kort/Lang

Volgorde merktekens

A

K

Start – 1bb – 4bb – 1bb – 2bb – 3bb – 5bb – Finish

 

A

L

Start – 1bb – 4bb – 1bb – 4bb – 1bb – 2bb – 3bb – 5bb – Finish

B

K

Start – 1bb – 2bb – 3bb – 2bb – 3bb – 5bb – Finish

B

L

Start – 1bb – 2bb – 3bb – 2bb – 3bb – 2bb – 3bb – 5bb – Finish

17 Protesten
17.1 Behalve het bepaalde in regel 61 RvW moeten protesten direct na de finish van de protesterende boot via de marifoon aan de wedstrijdleiding gemeld worden, met vermelding van de tegenpartij en mogelijke getuigen.
17.2 Protesten moeten op het wedstrijdkantoor binnen 60 minuten na de finish van de laatste boot van de betreffende klasse (“einde protesttijd”) zijn ingediend. Protestformulieren zijn verkrijgbaar zijn bij het wedstrijdkantoor en bij het finishschip.
17.3 Bij inlevering van het protestformulier moet de indiener een borg storten van € 20,- per protest. Dit bedrag wordt terugbetaald als het protest wordt toegewezen.
17.4 Protesten zullen zo snel mogelijk na ontvangst worden behandeld, met dien verstande dat protesten waarvan de uitspraak gevolgen kunnen hebben voor een prijsuitreiking met voorrang worden behandeld. Plaats en tijd van de behandeling van protesten zullen als een mededeling worden bekend gemaakt, zoals beschreven in artikel 3 WB.
17.5 Oproepen van partijen gebeurt eenmalig en uitsluitend via de mobiele telefoon. Wanneer partijen niet op die manier kunnen worden bereikt en/of niet bij de behandeling aanwezig zijn, zal het protest volgens regel 63.3.(b) RvW worden behandeld. Getuigen moeten door partijen worden geïnformeerd en opgeroepen. Partijen die bij een protest betrokken zijn, inclusief getuigen, dienen zich beschikbaar te houden tot het protest is behandeld.
17.6 In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak binnen één uur na de mondelinge uitspraak, schriftelijk worden ingediend.
17.7 Regel 66 RvW wordt door het toevoegen van deze zin gewijzigd: “Op de zondag kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek binnen een half uur na het doen van de uitspraak, is ontvangen.
17.8 Tegen uitspraken van de protestcommissie is geen hoger beroep mogelijk.
18 Arbitrage
18.1 Alle protesten die betrekking hebben op RvW deel 2 of regel 31 RvW en waarbij slechts 2 boten betrokken zijn, zijn onderworpen aan Arbitrage. Dit wijzigt regel 63 en 64 RvW.
18.2 Na het indienen van een protest, zal een lid van de protestcommissie - de arbiter - een arbitrageverhoor houden, met één vertegenwoordiger van iedere boot. Getuigen zijn niet toegestaan.
18.3 Regel 44.1 RvW wordt gewijzigd, om een boot toe te staan tijdens arbitrage een 30% scorestraf te nemen, berekend als in regel 44.3(c) RvW.
18.4 Regel 63.1 RvW wordt gewijzigd met de toevoeging: “De arbiter kan toestaan een protest te laten intrekken zonder goedkeuring van het protestcomité”.
18.5 Na het horen van de verklaringen van iedere vertegenwoordiger zal de arbiter tot een van de volgende oordelen komen:
18.5a Het protest is ongeldig of geen van de boten heeft een regel overtreden. Indien de protesterende partij akkoord gaat, mag het protest worden ingetrokken. Indien de protesterende partij niet akkoord gaat, dan zal het protest door de protestcommissie worden behandeld.
18.5b Een of beide boten hebben een regel overtreden. De boten, die een regel hebben overtreden, kunnen een straf nemen, zoals genoemd in artikel 18.3 WB, en het protest mag worden ingetrokken. Indien dit niet gebeurt, dan zal het protest door de protestcommissie behandeld worden. Voor een boot die de arbitrage-scorestraf heeft aanvaard, is RvW.regel 64.1(b) van toepassing.
18.5c De arbiter beslist of een volledig protestverhoor nodig is. De protestcommissie zal het protest behandelen.
18.6 De afkorting ARB wordt gebruikt voor een arbitrage-scorestraf. Dit is een toevoeging aan regel A11 RvW.
19 Een straf nemen
 

Wanneer in de RvW sprake is van een Twee-Ronden straf behoeft slechts een Eén-Ronde straf te worden genomen. Dit wijzigt regel 44.1 RvW.

20 Opgeven
 

Deelnemers die de wedstrijd staken, delen dat z.s.m. aan de wedstrijdleiding via de marifoon mee.

21 Regels van de overheid
 

De Enkhuizer Klipperrace vindt plaats met toestemming van de Dienst IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat. De dienst stelt als voorwaarde dat de ankerboeien worden uitgelegd nabij de oostelijke strekdam waarbij het vaarwater naar het Naviduct vrij moet blijven ten behoeve de overige scheepvaart; en dat de deelnemende schepen in het Krabbersgat stuurboordswal dienen te houden.

Gebieden in het IJsselmeer die door de Dienst als niet bevaarbaar of niet toegankelijk worden aangemerkt mogen niet betreden worden door deelnemende schepen.
   
* De Wedstrijdbepalingen (Sailing Instructions of SI) kan hier in PDF format worden gedownload.

 

INSCHRIJVINGEN OPEN

 

Inschrijven is altijd mogelijk, inschrijvingen na 1 oktober 2020 zijn voor de 46ste editie in 2021.

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

De wedstrijdbepalingen voor 2020 staan online. De bepaling voor 2021 worden later bekendgemaakt. Bereid je alvast voor op de races en geniet alvast van de voorpret :)

 

LIVE TRACKING

 

Studenten van Hogeschool Rotterdam hebben een tracking systeem gemaakt wat ons in deze covid-tijden extra goed uitkomt, want nu kan iedereen veilig de race volgen zonder aan de waterkant te staan.

Daarnaast gaan we proberen om beelden te streamen tijdens de races voor ons online 'publiek'.